JKP Bobas: Rukovodilac Odjeljenja ekologije i javne higijene

Autor: Slaven Šubara / Datum: 16.02.2016. 12:09

Rukovodilac Odjeljenja ekologije i javne higijene. Trajanje oglasa: 12 dana (ističe 20.02.2016.)

Na osnovu člana 66. Statuta Komunalnog preduzeća "Bobas" a.d. Kotor Varoš, Uprava Društva, raspisuje:

 

 J A V N I    K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 

 I   Raspisuje se javni konkurs za prijem radnika na neodređeno vrijeme i to za sljedeće radno mjesto:

1. Rukovodilac Odjeljenja ekologije i javne higijene.......................1 izvršilac

II  Opis poslova

Opis poslova za radno mjesto navedeno pod tačkom 1. dat je u Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji ranih mjesta Komunalnog preduzeća "Bobas" a.d. Kotor Varoš

III  Standardi i kriterijumi

1. Opšti uslovi za prijem radnika na neodređeno vrijeme:

- da su stariji od 18 godina,

- da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,

- da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nisu osuđivani za krivično dijelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u preduzeću,

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

- da nisu otpuštani iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine od dana objavljivanja javnog konkursa,

-da se na njih ne odnosi član 9, tačka 1. Ustava BiH.

2. Posebni uslovi

- VS ili VSS tehničkog smjera ili prvi ciklus studija od 180 ili 240 ECTS bodova tehničkog smjera;

- najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim radnim mjestima;

- posjedovanje vozačke dozvole;

IV  Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs s adresom prebivališta i telefonskim brojevima, kandidati za sva radna mjesta dužni su dostaviti dokaze o ispunjenju opštih i posebnih uslova:

- izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od šest mjeseci,

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

- dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidati po završetku izborne procedure,

- potpisanu i ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u preduzeću,

- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

- ovjerenu izjavu da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine od dana objavljivanja javnog konkursa,

- original ili ovjerenu kopiju diplome,

- kopiju vozačke dozvole,

- dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim mjestima,

- potpisanu i ovjerenu izjavu u vezi sa članom 9, tačka 1. Ustava BiH.

Konačnu odluku o prijemu radnika donosi Uprava preduzeća.

V   Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Nezavisne novine". Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Komunalno preduzeća "Bobas" a.d., Cara Dušana bb 78 220 Kotor Varoš, sa naznakom Komisija za provođenje procedure za prijem radnika. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima jer postoji potreba stalnog uvida u podnesena dokumenta.

VI   Postupak po raspisanom javnom konkursu će provesti Komisija za provođenje procedure za prijem radnika, koja će sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. Posao.ba ne odgovara za navode iz oglasa, niti za eventualno kasnije napravljene izmjene i dopune za vrijeme trajanja javnog oglasa. Molimo da za dodatne informacije kontaktirate nadležne institucije.

Lokacija:Kotor Varoš
Broj pozicija:1
Datum objave:08.02.2016.
Trajanje oglasa:12 dana (ističe 20.02.2016.)

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…