Javni poziv opštine Kotor Varoš nevladinim organizacijama i sportskim organizacijama

Autor: Slaven Šubara / Datum: 04.06.2018. 07:57

Na osnovu člana 58. Statuta opštine Kotor Varoš («Službeni glasnik opštine Kotor Varoš» broj: 10/17), i člana 3. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji («Službeni glasnik Opštine Kotor Varoš», broj:12/15), načelnik opštine Kotor Varoš objavljuje: Javni Poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama i sportskim organizacijama za predaju prijedloga projekata koje će finansirati/sufinansirati Opština Kotor Varoš u 2017. godini

Opština Kotor Varoš poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine i sportske organizacije sa područja opštine Kotor Varoš da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Opštine Kotor Varoš, iz slijedećih prioritetnih oblasti:

1.Podrška aktivnostima u oblasti zaštite i očuvanja životne sredine i djelovanje u katastrofama
2.Podrška aktivnostima mladih na promociji kulture i očuvanju tradicije
3.Podrška aktivnostima iz oblasti rodne ravnopravnosti i zaštite prava djece
4.Podrška aktivnostima na promociji i razvoju sporta i sportske rekreacije

A) Ukupan iznos sredstava za odobrene projekte organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama je 10.000,00 KM (po projektu od 1. 000,00 KM – 2.000,00 KM ).
B) Ukupan iznos sredstava za odobrene projekte sportskim organizacijama je 10.000,00 KM (po projektu od 1. 000,00 KM – 2.000,00 KM ).
Dužina trajanja svakog projekta može biti od 1 do 2 mjeseca. Projekti se trebaju provesti u periodu 01.07.2018. godine – 31.08.2018. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu za sredstva pod tačkom A) je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženja ili fondacije) iz Bosne i Hercegovine, u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Učešće u ovom javnom pozivu za sredstva pod tačkom B) je otvoreno za sportske organizacije sa područja opštine Kotor Varoš.
Sve zainteresovane organizacije civilnog društva i sportske organizacije detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE:

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za Opštinu Kotor Varoš se može preuzeti od
01.06.2018. godine, preuzimanjem u: Odjeljenju za društvene djelatnosti, Opština Kotor Varoš, Cara Dušana bb, 78220 Kotor Varoš.
Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći web stranici Opštine Kotor Varoš www.opstinakotorvaros.com u rubrici Javni pozivi

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08.00 do 14.00 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom za „Javni Poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama i sportskim organizacijama za predaju prijedloga projekata koje će finansirati/sufinansirati Opština Kotor Varoš u 2018. godini“
Kotor Varoš: Protokol, šalter sala
Opština Kotor Varoš
Cara Dušana bb
78220 Kotor Varoš

Rok za predaju aplikacija je 15.06.2018. godine, do 14.00 časova. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju da poštanski pečat ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Na koverti je potrebno naznačiti naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta sa naznakom “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.
O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, će biti obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na web stranici Opštine Kotor Varoš www.opstinakotorvaros.com kao i na oglasnoj ploči Opštine.

Broj: 09/1-04-2/18
Datum: 30.05.2018. godine

NAČELNIK OPŠTINE
Zdenko Sakan,s.r.

Izvor : opstinakotorvaros.com

 

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…