Konkurs za Nadzorni odbor KP “Bobas”

Autor: Slaven Šubara / Datum: 01.02.2017. 10:16

Predsjednik Skupštine akcionara Komunalnog preduzeća “Bobas” Kotor Varoš Zdenko Sakan raspisao je konkurs za dva člana Nadzornog odbora ovog preduzeća.

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 75/04 i 78/11), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/03), člana 41. Statuta Komunalnog preduzeća “Bobas” a.d. Kotor Varoš – prečišćeni tekst, Odluke Skupštine akcionara o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora Komunalnog preduzeća “Bobas” a.d. Kotor Varoš iz reda većinskog akcionara broj: 100-8/17. od 25.1.2017. godine, Skupština akcionara na osmoj vanrednoj sjednici održanoj 25.1.2017. godine, raspisuje:

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora Komunalnog preduzeća “Bobas” a.d. Kotor Varoš iz reda većinskog akcionara

I Pravni osnov

Skupština akcionara Komunalnog preduzeća “Bobas” a.d. Kotor Varoš imenuje članove Nadzornog odbora u skladu sa članom 5. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 75/04 i 78/11) i članom 41. Statuta društva.

U Nadzorni odbor Komunalnog preduzeća “Bobas” a.d. Kotor Varoš iz reda većinskog akcionara biraju se dva člana.

Naknadu za rad članovima Nadzornog odbora utvrđuje Skupština akcionara posebnom odlukom.

II Nadležnosti, obaveze i odgovornost

Nadležnosti, obaveze i odgovornosti Nadzornog odbora utvrđene su Zakonom o javnim preduzećima i Statutom društva.

III Mandat

Članovi Nadzornog odbora biraju se na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora u skladu sa Zakonom.

IV Standardi i kriterijumi

Opšti uslovi:

– da su stariji od 18 godina,

– da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

– da su državljani Republike Srpske i BiH,

– da nisu otpušteni iz državne službe kao razlog disciplinske mjere u periodu od tri godine od dana objavljivanja javnog konkursa,

– da se na njih ne odnosi član IX tačka 1 Ustava BiH,

– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

– da nisu članovi izvršnih organa u političkoj stranci, na bilo kojem nivou političkog organizovanja,

– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u preduzeću.

Posebni uslovi:

– visoka stručna sprema (VII stepen) ekonomskog, pravnog, društvenog ili tehničkog smjera i

– najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci.

Sukob interesa

Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima RS, (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 75/04 i 78/11) i Zakona o sukobu interesa (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 34/02).

V Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs sa adresom prebivališta i telefonskim brojevima, kandidati za članove Nadzornog odbora su dužni da dostave dokaze o ispunjenju opštih i posebnih uslova:

– izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od šest mjeseci,

– dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure,

– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

– ovjerenu izjavu da nisu otpušteni iz državne službe kao razlog disciplinske mjere u periodu od tri godine od dana objavljivanja javnog konkursa,

– potpisanu i ovjerenu izjavu u vezi sa članom IX tačka 1. Ustava BiH,

– uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

– potpisanu i ovjerenu izjavu da nisu članovi izvršnih organa u političkoj stranci, na bilo kojem nivou političkog organizovanja,

– potpisanu i ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u preduzeću.

– original ili ovjerenu kopiju diplome,

– dokaz o iskustvu u radu upravnih ili nadzornih odbora,

– potpisanu i ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa,

Konačnu odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora donosi Skupština akcionara društva.

VI – Javni konkurs će se objaviti u “Službenom glasniku RS” i dnevnom listu “Glas Srpske”.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Komunalno preduzeća “Bobas” a.d., Cara Dušana bb 78220 Kotor Varoš, sa naznakom: “Komisija za izbor dva člana Nadzornog odbora iz reda većinskog akcionara – ne otvaraj”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima jer postoji potreba stalnog uvida u podnesena dokumenta.

VII – Postupak po raspisanom javnom konkursu sprovešće Komisija za izbor dva člana Nadzornog odbora iz reda većinskog akcionara, koja će sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Broj: 100-9/17.

Datum: 25.1.2017.

Predsjednik Skupštine akcionara

Zdenko Sakan

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…