Konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Srednjoškolski centar “Nikola Tesla” Kotor Varoš

Autor: Slaven Šubara / Datum: 16.11.2016. 15:44

JU SC “Nikola Tesla ” raspisala je konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Srednjoškolski centar “Nikola Tesla” Kotor Varoš.

Kandidati za direktora JU “Nikola Tesla” Kotor Varoš, pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu, moraju  ispunjavati i  posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole  i to:

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje ima završen prvi ciklus studijskog programa stečen nakon četiri godine studija ili ekvivalent;
da ima najmanje pet godina radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi;
da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora;
da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole;
da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Kandidati koji konkurišu za izbor direktora škole uz potpisanu prijavu na konkurs dužni su dostaviti:

Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa stečenog nakon četiri godine studija ili ekvivalent,
Uvjerenje o dužini radnog iskustva u vaspitno obrazovnom radu u školi najmanje 5 (pet) godina,
Izvod iz matične knjige rođenih,
Uvjerenje o državljanstvu,
Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad s učenicima (dostaviće naknadno kandidat koji bude izabran putem konkursa);
Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (zatražiće po službenoj dužnosti škola za kandidata koji bude izabran putem konkursa);
Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;
Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima;
Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Direktor škole imenuje se na period od četiri godine.

Kandidati će o odluci o imenovanju direktora škole biti obaviješteni pismenim putem u roku od osam dana od dana donošenja odluke Školskog odbora.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na konkurs  sa potrebnim dokumentima dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu JU “Nikola Tesla” Kotor Varoš, ul. Nikole Tesle b.b., Kotor Varoš, 78220 sa naznakom za“Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora srednje škole” (NE OTVARATI).

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima.

Sve naprijed navedene dokumente dostaviti u originalu ili ovjerene kopije istih.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…