Konkurs: Opština Kotor Varoš - Samostalni stručni saradnik za poslove građevinarstva i tehničkog prijema

Autor: Slaven Šubara / Datum: 13.10.2016. 09:26

Na osnovu čl. 119. i 120. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 101/14, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 16. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Kotor Varoš (“Službeni glasnik opštine Kotor Varoš”, br. 14/15, 3/16, 4/16, 5/16 i 9/16), načelnik opštine Kotor Varoš raspisuje JAVNI KONKURS za prijem na rad u Opštinskoj upravi Opštine Kotor Varoš

I – Načelnik opštine Kotor Varoš raspisuje Javni konkurs, i to:
1. u Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove u svojstvu službenika:
– samostalni stručni saradnik za poslove građevinarstva i tehničkog prijema ………………………………………1 izvršilac.
Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs potrebno je da ispunjavaju sljedeće uslove.
II – Opšti uslovi:
– da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
– da je stariji od 18 godina,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
– da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti BiH, u periodu od tri godine od dana objavljivanja Konkursa,
– da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa članom 151.Zakona o lokalnoj samoupravi,
– da se na kandidata ne odnose odredbe člana 9. tačka 1. Ustava BiH.
III – Posebni uslovi:
1. završena VSS građevinskog smjera (240 ESTS bodova), jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.
IV – Opis poslova:
1. obavlja zadatke iz oblasti građevinarstva i druge poslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Kotor Varoš.
V – Potrebna dokumenta
Uz prijavu, kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova, foto-kopije lične karte ili pasoša, uvjerenja o državljanstvu i pisane izjave:
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima,
– da se ne nalazi u sukobu interesa u skladu sa članom 151. Zakona o lokalnoj samoupravi,
– da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije, odnosno da se na kandidata ne odnose odredbe člana 9. tačka 1. Ustava BiH,
– da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti BiH, u periodu od tri godine od dana objavljivanja Konkursa.
O ispunjavanju posebnih uslova ovjerene foto-kopije:
– diplome o stručnoj spremi,
– uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi,
– isprave kojim se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenja ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),
– dokaz o zdravstvenoj sposobnosti i originale/ovjerene kopije dokumenata dostaviće prvorangirani kandidat u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja.
VI – Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Kotor Varoš, Ulica cara Dušana bb, 78 220 Kotor Varoš, sa naznakom: za Javni konkurs za prijem na rad u Opštinskoj upravi Opštine Kotor Varoš.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske” i u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja. Konkurs će biti objavljen i na oglasnoj tabli Opštine Kotor Varoš.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursa biće pozvani na intervju. O mjestu i sprovođenju intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

 

Izvor: Službeni Glasnik Republike Srpske broj 85 od 06.10.2016.godine

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.10.2016

Datum objave: 07.10.2016

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…