Maslovare - Konkurs za profesora razredne nastave

Autor: Slaven Šubara / Datum: 20.04.2018. 08:18

Osnovna škola ´Petar Petrović Njegoš´ u Maslovarama raspisala je konkurs za prijem radnika na određeno vrijeme, sa položenim stručnim ispitom, do povratka radnika sa porodiljskog odsustvovanja, a najdalje do 31.8.2018. godine PO Garići.

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ” MASLOVARE BB, MASLOVARE

Raspisuje konkurs za prijem radnika

Profesor razredne nastave – na određeno radno vrijeme, sa položenim stručnim ispitom, do povratka radnika sa porodiljskog odsustvovanja, a najdalje do 31.8.2018. godine PO Garići

Za navedeno radno mjesto potrebno je iskustvo i položen stručni ispit. Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu i članom 104. st. 1, 4, 5. i 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Bodovanje kandidata će se vršiti po kriterijumu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i na osnovu Odluke Ustavnog suda br. U-83/14, objavljena u “Službenom glasniku RS” broj: 18/16.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. st. 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu kandidati su dužni da prilože:

– Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

– Uvjerenje ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škole će tražiti uvjerenje o neosuđivanju)

– Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci, će dostaviti prije potpisivanja ugovora o radu, kandidat koji bude primljen u radni odnos

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanja kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

– Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,

– Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

– Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

– Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obaviće se intervju u prostorijama škole u Maslovarama dana, 30. aprila 2018. godine, sa početkom u 9 časova.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje, a kandidati koji se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”, a šalju se na adresu: JU OŠ “Petar Petrović Njegoš” Maslovare, 78 223 Maslovare.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…