OŠ Sveti Sava: Potreban nastavnik / profesor matematike

Autor: Slaven Šubara / Datum: 28.11.2018. 08:30

JU OŠ ´Sveti Sava´ raspisala je konkurs za prijem radnika na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva - pripravnik

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članovima 104, 105, 106, 111. i članom 115. stav 10. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Izuzetno od uslova pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6., Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Opšti uslovi:

- uvjerenje o državljanstvu (kojim dokazuje da je državljanin RS, BiH),

- izvod iz matične knjige rođenih (koji dokazuje da je punoljetan)

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci, će dostaviti prije potpisivanja Ugovora o radu, kandidat koji bude primljen u radni odnos (kojim dokazuje da je radno sposoban )

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škola će tražiti uvjerenje o neosuđivanju)

Posebni uslovi

- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

- uvjerenje ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. U izuzetnim slučajevima ako kandidat ne može pribaviti ove dokumente prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa.

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (samo za radno mjesto pod rednim brojem 2. )

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica)

- uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca (samo za radno mjesto pod rednim brojem 2)

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili blagovremene i potpune prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni da uz potpisanu prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata komisija neće uzeti u razmatranje.

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”, a šalju se na adresu: JU Osnovna škola “Sveti Sava” Svetosavska 2, 78 220 Kotor Varoš sa naznakom “ za konkurs “.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…