Osnovnoj školi “Sveti Sava” potreban nastavnik matematike

Autor: Slaven Šubara / Datum: 19.10.2016. 15:18

Nastavnik za predmet matematika – 1 izvršilac na određeno radno vrijeme do 31.8.2017. godine, sa položenim stručnim ispitom

JU OŠ “SVETI SAVA”
SVETOSAVSKA 2, KOTOR VAROŠ

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Nastavnik za predmet matematika – 1 izvršilac na određeno radno vrijeme do 31.8.2017. godine, sa položenim stručnim ispitom

Ukoliko se ne prijavi lice sa položenim stručnim ispitom, u radni odnos će se primiti lice bez radnog iskustva.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Kandidati su dužni, uz potpisani prijavu, priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova:

uvjerenje o državljanstvu, i
izvod iz matične knjige rođenih
ljekarsko uvjerenje (prilaže kandidat koji bude izabran)
uvjerenje o neosuđivanosti (prilaže kandidat koji bude izabran)

Kandidati su, uz gore navedenu dokumentaciju, dužni da dostave i dokumenta na osnovu kojih dokazuju ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i to:

ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje,
dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko se traži lice sa istim)
uvjerenje ili potvrda izdata od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca u kojem se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarenog kod tog poslodavca,
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca

Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca. Svi dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj kopiji i neće se vraćati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa (koji su dostavili potpune i blagovremene prijave) obaviće se dana 1.11.2016. godine u 9 časova u prostorijama škole u Kotor Varošu.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju i ako se ne pojave smatra se da su odustali od konkursa. Prijave sa dokumentima dostaviti poštom na gore navedenu adresu, ili predati neposredno kod sekretara škole. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…