SC ”Nikola Tesla”: Konkurs za prijem pet radnika

Autor: Slaven Šubara / Datum: 13.10.2016. 09:09

JU Srednjoškolski centar „Nikola Tesla„ Kotor Varoš raspisala je konkurs za prijem pet radnika:

1.Profesor matematike…….19 časova do povratka radnika sa trudničkog bolovanja,sa radnim iskustvom
2.Profesor mašinske grupe predmeta……… puna norma do kraja nastavne godine,odnosno do 30.06.2017. sa radnim iskustvom
3.Nastavnik praktične nastave u mašinskoj struci treći stepen….. 18 časova do kraja nastavne godine ,odnosno do 30.06.2017.sa radnim iskustvom
4.Profesor matematike ……… 15 časova do kraja nastavne godine, odnosno do 30.06.2017. sa radnim iskustvom
5.Profesor informatike …… 8 časova do kraja nastavne godine, odnosno do 30.06.2017. bez radnog iskustva-pripravnik

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji, osim ( opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi), ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj: 74/08, 106/09, 104/11, 33/14 ) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ( „ Službeni glasnik RS“, broj: 102/14 ).

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju ( ovjerene kopije ), kao i kontakt telefon, kojim se dokazuju:
Opšti usliovi i to:
-Da je državljanin RS i Bosne i Hercegovine a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-Da je punoljetan a to se dokazuje Izvodom iz Matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
-Da je radno sposoban a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa
-Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja dijeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ( Uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa ).

Posebni uslovi i to:
– Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ETCS bodova, u kojoj je navedeno stručno znanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
– Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolse ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,za kandidate za koje se traži radno iskustvo.
– Uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica
– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca i kopiju radne knjižice. Uvjerenje treba da sadrži: vrstu posla, stepen i vrstu stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla zaključno sa danom izdavanja uvjerenja. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno. (za kandidate sa radnim iskustvom)
– Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog boaca,
– Uvjerenje opoštinskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
—Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole, u utorak ( 25.10.2016. godine u 13,00 časova ). Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i interviju a ako se ne pojave na testiranju i interviju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumentata i te kopije neće biti vraćene.Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane te će ista biti odbačena.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „ Glas Srpske“.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili na adresu JU „Nikola Tesla„ Kotor Varoš.

Broj izvršilaca: 5

Datum isteka: 20.10.2016.

Datum objave: 12.10.2016.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…